Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Dynamic Dance School.
Contactgegevens: Dynamic Dance School – Kimberly Wattier
E-mail: hallo@dynamicschool.be

 

1. Algemene voorwaarden
Door het gebruik van deze website, geef je aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden en het beleid van deze website. Dynamic Dance School behoudt ten aller tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacy beleid en de disclaimer te wijzigen. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden, wordt de klant/gebruiker geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien je een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat (logo’s, teksten, beelden, …) zijn eigendom van dynamicschool.be. Het verspreiden van content die afkomstig is van de website, is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van dynamicschool.be inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

3. Zorgvuldigheid en beperkte aansprakelijkheid
De informatie op de website van Dynamic Dance School is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We besteden ook aandacht aan het up-to-date houden van de informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dynamic Dance School kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typfouten, onvolledige of incorrecte informatie.

4. Privacy/ GDPR
In deze privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe Dynamic Dance School omgaat met persoonsgegevens die via de website verworven zijn. De privacy wordt gewaarborgd, waarbij we zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens. Dynamic Dance school houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit betekent concreet dat:

 

 • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • we maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Je persoonsgegevens worden door Dynamic Dance School verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om te kunnen deelnemen/inschrijven voor de aangeboden diensten/danslessen georganiseerd door Dynamic Dance School en om hiervoor aanwezigheidslijsten/ deelnemerslijsten te kunnen opmaken;
 • voor het versturen van een herinneringsmail en bijkomende belangrijke informatie betrekking tot de diensten/danslessen/ waarvoor je als ouder/voogd/ een kind of kinderen heeft ingeschreven.
 • om je vraag te kunnen beantwoorden, indien je contact met ons opneemt via onze contactgegevens of via het contactformulier op de website.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 

 • identificatiegegevens: naam en voornaam ouder(s)/opvoeder/voogd, adres, telefoonnummer of gsm nummer, e-mailadres ouder/opvoeder/voogd, naam en voornaam deelnemers (dansers)
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum deelnemers

De gegevens worden niet verwerkt door externe organisaties. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke of  elektronische toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (bij inschrijving).

4.1. Bewaarperiode
Dynamic Dance School bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens via het e-mailadres, contactformulier en/of inschrijvingsformulier zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen zoals het beantwoorden en opvolgen van uw contactopname en het opvolgen van de inschrijving van danslessen/events georganiseerd door Dynamic Dance School.

4.2. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij via onze website mochten ontvangen. Je kan contact met ons hierover opnemen via: hallo@dynamicschool.be

4.3. Klacht
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

Dynamic Dance School kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15 juni 2019.